Nhằm đảm bảo một diễn đàn thảo luận nghiêm túc, khoa học, công bằng, nóng bỏng, Arist_Tara xin đề ra một số luật sau:

+Vào topic này, khi số bài post còn dưới 5 bài, thì nếu bạn thích CNXH hãy viết một bài, và không thảo luận với ai, chỉ viết ngắn gọn Tại sao bạn thích CNXH. Nếu bạn không thích CNXH mời ra ngoài đừng post nhá [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

Như vậy sẽ có 3 bác post quan điểm của mình.
+Khi số bài viết đã từ 5 bài trở lên và dưới 9 bài, nếu bạn không thích CNXH hãy viết một bài, và không thảo luận với ai, chỉ viết ngắn gọn Tại sao bạn không thích CNXH. Nếu bạn thích CNXH mời ra ngoài đừng post nhá [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

Như vậy sẽ có thêm 3 bác khác post quan điểm của mình.

+Khi số bài post đã từ 9 bài trở lên, mời các bác tự do tranh luận.