Hãy nêu đánh giá của bạn về Phong Trào Văn Hóa Phục Hưng?

Sự thông hiểu của mình về Phục Hưng rất yếu, xin các bạn chỉ giáo ^^ câu hỏi trên