hơi lạ là các ký tự đầu tiên thường là các chữ tượng hình sau đó mới phát triển chữ tượng thanh
hệ thống chữ này xem bộ còn chưa hoàn chỉnh lắm nhỉ