Toàn một lũ dở hơi rảnh việc rồi tự sướng với nhau! Admin del mẹ cái nick tao ra khỏi diễn đàn này cái. Chết hết mẹ chúng mày đi!