Một lý do rất đơn giản khiến ngày nay người phương Tây chuyển sang theo Phật giáo thay cho CG: "tôi rất ngạc nhiên vì tôn giáo đó (chỉ Phật giáo) không bắt tôi phải tin vào cái gì cả, trong khi CG thì đòi hỏi đầu tiên là tôi phải tin vào Chúa". Câu nói ấy của ai bần tăng không nhớ tên, lời chính xác cũng không nhớ, nhưng đại khái nội dung đúng như ậy.