các bác cho ý kiến về:
- đoạn hiểu dụ :
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
- ý nghĩa của việc NGUYỄN-HUỆ lên ngôi hoàng đế
- đặc điểm của cuộc kháng chiến này ?!