Chịnh chiến lâu năm thì mắc benh65 là đúng thôi có gì đâu