Wiwi có nói

Vào thế kỷ thứ 7, 8 thì châu Âu không hơn gì một đám man rợ, ăn lông ở lỗ bán khai.
Cái này là sao?

(sign: 1 topic trong Project Mass)