Ậy, tên trên đào, ta chỉ đứng trên bờ ngắm thôi [IMG]images/smilies/65.gif[/IMG]