Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
vạn tuế cái gì thế ? nó không chỉ đốt sách của chúng nó mà còn đót sách của cha ông mình đấy [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]